Menu
Login

Безработным скидка в 42% на счета ДЕИ

Безработным скидка в 42% на счета ДЕИ

Потребителей, которые присоединились к «социальному тарифу» (κοινωνικό τιμολόγιο) насчитывается более полумиллиона, а именно - 534.808 человек. Хотя, по оценкам экспертов, количество людей, которые могут получить скидки при оплате счетов ДЕИ, оценивается примерно в 1 миллион!

Большой разрыв между теми, кто получает скидку и нет, произошел из-за того, что «счастливчики» не владеют нужной информацией: как и куда подавать заявление.

Документ за подписью заместителя министра окружающей среды энергетики и изменения климата А. Папагеоргиу,  содержит параметры и предпосылки для получателей электроэнергии со скидкой.

А в частности, чтобы получить доступ к «социальному тарифу», необходимо:

 • Потребление электроэнергии происходит в основном жилье
 • Счет  ДЕИ записан на супруга/супругу владельца жилища
 • Расход больше или равен 200 кВт · ч в квартал
 • Общее квартальное потребление не превышает предельные уровни потребления, установленные для каждой категории бенефициаров (1.500 кВт-ч, 1.700 кВт-ч или 2,000 кВт-ч).

I.Социальный жилой тариф (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ): скидка до 42% от обычного тарифа потребления бытовой электроэнергии (закон от 01.01.13г) рассчитан на:

 • Люди с низким уровнем доходов: Лица, которые имеют годовой доход семьи меньше, чем сумма в размере € 12.000, увеличивается на 6.000 на человека в тех случаях, когда бенефициар проживает на острове с населением менее 3.100 жителей. А также увеличивается на 3.000 евро на каждого из первых двух зависимых детей. Ежеквартальное потребление 1.500 кВт-ч, в день 200 кВт.
 • Родители с тремя детьми-иждивенцами: родители с тремя детьми-иждивенцами и годовой семейный доход менее чем 23.500 евро плюс 6.000 в тех случаях, когда получатель проживает на острове с населением менее 3.100 жителей и квартальное потребление - 1.700 кВт-ч, в день 200 кВт.

 II. Социальный тариф (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ): скидка до 42% от обычного тарифа потребления бытовой электроэнергии (закон от 01.01.13г) рассчитан на:

 • Долгосрочные безработные: Лица, являющиеся безработными в течение непрерывного периода более шести месяцев, с годовым доходом домохозяйства менее чем в размере € 12.000, увеличивается на 6.000 случаев, в которых бенефициар проживает на острове с населением менее 3.100 жителей.

Увеличивается на 3.000 евро для каждого из первых двух детей-иждивенцев (не входит в какой-либо доход от занятости безработного в сфере услуг, относящихся к периоду предшествующего периоду безработицы. Там, где у супруги безработного заработок выше, применимо к обоим супругам). Ежеквартальное потребление - 1.500 кВт-ч, в день 200 кВт.

 • Люди с ограниченными возможностями, инвалиды: людей с ограниченными возможностями (67% инвалидности или более), с годовым доходом домашнего хозяйства меньше, чем 23.500 евро плюс 6.000 в тех случаях, когда получатель проживает на острове с населением менее 3.100 жителей и квартальный расход - 1.700 кВт-ч, в день 200 кВт.
 • Люди, которые нуждаются в механической поддержке: Лица, нуждающиеся в механической поддержки с использованием медицинского устройства, которое имеется в доме и имеет важное значение для жизни бенефициара. С годовым доходом домохозяйства менее сумма 30.000 евро и расход эл.энергии в день свыше 200 кВт · ч. Скидка будет охватывать первые 2.000 кВт потребления, в дополнение к 2.000 kWh.

Необходимые документы для подачи заявки:

 1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού). Электронный код оплаты, номер счета ДЕИ.
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι). Тавтотита, АФМ.
 3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον: (Для людей, нуждающихся в механической поддержке):
 4. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους (АМКА)
 5. τον ασφαλιστικό τους φορέα (Мед. страховой фонд)
 6. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

 7. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση (Вышеперечисленные документы в наличии).

Напоминаем, что получатели обязаны хранить оригиналы соответствующего сертификата до тех пор, пока они относятся к «социальному тарифу». Наличие и точность данных в свидетельстве на получение «социального тарифа» могут быть проверены компетентными службами в любой момент.

Читайте Русские Афины в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеЧетверг, 28 апреля 2016 19:48
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта